Statut

Statut Stowarzyszenia Absurdalny Kabaret

Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret ul. Kopernika 14 40-064 Katowice

KRS: 0000359696; REGON: 241699690

 

Spis treści

1 Postanowienia ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Cele i sposoby działania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3 Członkowie, ich prawa i obowiązki . . . . . . . . . . . 6

4 Struktura organizacyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4.1 Walne Zebranie Członków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4.2 Zarząd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.3 Komisja Rewizyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

5 Majątek i fundusze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

6 Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.. 13

1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ABSURDALNY KABARET zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może wraz z nazwą posługiwać się wyróżniającym się logiem.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, zgodnie z przepisami prawa.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 4

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i opiera swoją działalność na pracy Członków oraz wolontariuszy spoza Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może również zatrudniać pracowników. Osoby prawne mogą być Członkami Wspierającymi.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci z logo i pieczęci podłużnej z nazwą i adresem na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

2 Cele i sposoby działania

§ 8

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego zarówno odpłatną i nieodpłatną w następujących obszarach:

1) Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia:

18.11.Z Drukowanie gazet;

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

58.19.Z Pozostał działalność wydawnicza;

74.20.Z Działalność fotograficzna;

84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych;

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna;

88.10.Z Pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym;

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

2) Działalność odpłatna Stowarzyszenia:

58.11.Z Wydawanie książek;

58.11.Z Wydawanie gazet;

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek w wyspecjalizowanych sklepach;

47.62.Z. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach;

59.11.Z. Działalność związana produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych;

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i kulturalna;

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 9

Głównym celem Stowarzyszenia jest promocja i aktywizacja osób niepełnosprawnych. Ponadto do celów Stowarzyszenia należy:

- Prowadzenie działalności edukacyjno - kulturalnej oraz artystycznej, wychowawczej i opiekuńczej, kulturalnej, proekologicznej, sportowej oraz ochrony i promocji zdrowia;

- Wspieranie niepełnosprawnej uzdolnionej młodzieży i dorosłych w realizowaniu się na polu artystycznym poprzez zapewnienie jej pomocy podczas realizacji jej celów (udzielanie wsparcia rodzinie w zakresie pomocy finansowej, rehabilitacyjnej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i innej) oraz podejmowanie działań związanych z osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi demoralizacją, przestępczością, uzależnieniem;

- Pomoc osobom niepełnosprawnym;

- Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

- Promocję i organizację wolontariatu;

- Promocję Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;

- Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;

- Działania wspomagające rozwój demokracji;

- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) Powołanie do życia i promowanie Kabaretu Drzewo A Gada oraz pozostałych form powstałych w czasie istnienia Stowarzyszenia w tym: artystycznych dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych, rozumiane jako:

a) udział w konkursach, festiwalach teatralnych i kabaretowych,

b) prezentowanie dorobku kabaretu w mediach,

c) prezentowanie dorobku kabaretu w wydawnictwach piśmienniczych,

d) prezentowanie dorobku kabaretu na scenach teatralnych,

e) promowanie idei integracyjnego Kabaretu wśród wszystkich środowisk społecznych;

2) Powoływanie do życia innych form artystycznych aktywizujących osoby niepełnosprawne intelektualnie lub fizycznie w celu dawania równych szans osobom niepełnosprawnym w dziedzinie kultury i sztuki;

3) Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;

4) Prowadzenie organizowanie zajęć, szkoleń, konferencji, warsztatów twórczych, teatralnych, kabaretowych, plastycznych i rękodzielniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

5) Organizowanie wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych i sportowych w powiązaniu z szerzeniem zdrowego stylu życia, tolerancji oraz wolności od uzależnień i stosowania przemocy;

6) Organizowanie konkursów , przeglądów i festiwali teatralno – kabaretowych;

7) Inicjowanie i organizowanie seminariów i konferencji dla osób zajmujących się kulturą i edukacją, celem doskonalenia umiejętności zawodowych, jak również szkolenie członków Stowarzyszenia;

8) Współpracę z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;

9) Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług, wspomagających działania zgodne z celami Stowarzyszenia;

10) Wydawanie książek, czasopism, broszur oraz nagrań audiowizualnych związanych z celami Stowarzyszenia.

3 Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) Członków Zwyczajnych;

2) Członków Honorowych;

3) Członków Wspierających.

§ 11

Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy lub obcokrajowcy, którzy ukończyli 16 rok życia, którzy utożsamiają się z zasadami i programem Stowarzyszenia, wypełnili deklarację członkowską. Decyzję o nadaniu statusu Członka Zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowi Zwyczajnemu przysługuje:

1) Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;

2) Prawo bezpłatnego uczestniczenia w imprezach (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych), zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia;

3) Prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

§ 13

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

2) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

4) Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Nadanie godności Członka Honorowego następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd.

2. Członkiem Honorowym może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się w realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacenia składek członkowskich i nie przysługuje im prawo wyboru władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych.

§ 15

1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkowie Wspierający przyjmowani są w drodze uchwały podjętej przez Zarząd.

3. Członkowie Wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich, nie posiadają

czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków, poza tym posiadają prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych.

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszone na piśmie Zarządowi;

2) Śmierci członka, utraty osobowości prawnej przez osobę prawną oraz likwidacji osoby prawnej;

3) Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych. Wykluczenie następuje w drodze uchwały Zarządu;

4) Pozbawienia członkostwa honorowego lub wspierającego w drodze uchwały podjętej przez Zarząd;

5) Wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia. Wykluczenie następuje w drodze uchwały Zarządu.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - 5 Członkowi wykluczonemu lub pozbawionemu członkostwa honorowego lub wspierającego przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

4 Struktura organizacyjna

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

4.1 Walne Zebranie Członków

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym - Członkowie Zwyczajni, a jako wolni słuchacze Członkowie Honorowi, Członkowie Wspierający i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia Członków listem poleconym wysłanym, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, lub drogą elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, na wskazany przez Członka adres mailowy, pod warunkiem, że Członek wyraził wcześniej zgodę, lub telefonicznie, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem Zebrania.

4. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, prowadzącego obrady.

6. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 i § 23 ust. 2.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz do roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 Członków Zwyczajnych.

4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;

2) uchwalenie zmian Statutu;

3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

5) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od tych składek;

6) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia

lub jego władze;

7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu;

8) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

9) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazanie jego majątku;

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

4.2 Zarząd

§ 21

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia. Zarząd składa się z 2 do 5 osób.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia umocowany jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

3. Wybór Zarządu dokonywany jest na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu tajnym spośród Członków Zwyczajnych, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia.

4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

5. Zarząd składa się co najmniej z Prezesa i Wiceprezesa.

6. Prezes:

1) kieruje pracami Zarządu;

2) przygotowuje projekty porządku obrad Walnego Zebrania Członków;

3) koordynuje pracę Członków i wolontariuszy Stowarzyszenia;

4) osobiście wręcza nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie.

7. Zasady działania Zarządu ustala regulamin ustalony przez Zarząd.

8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. W posiedzeniu Zarządu musi uczestniczyć co najmniej 2 jego członków, w tym Prezes.

9. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;

2) określanie szczegółowych kierunków działania;

3) ustalanie preliminarzy działania;

4) ustalenie wzoru deklaracji członkowskich;

5) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia;

6) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

7) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich działań;

8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie);

10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

11) nadanie członkostwa honorowego;

12) podejmowanie uchwał w sprawach przyznania nagród Stowarzyszenia osobom działającym na rzecz dzieci i młodzieży;

13) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

14) sporządzanie planów pracy i budżetu.

4.3 Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym.

2. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w trybie tajnym, spośród Członków Zwyczajnych, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym:

1) Przewodniczącego;

2) Zastępcy;

3) Sekretarza.

§ 24

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo

żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)

absolutorium Zarządowi;

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie przynajmniej raz w roku, które zwołuje Przewodniczący.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków Komisji.

§ 26

W Stowarzyszeniu nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

§ 27

W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, dokonuje tego Walne Zebranie Członków zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze Członków tych organów.

5 Majątek i fundusze

§ 28

1. Działalność Stowarzyszenia finansowana jest:

1) ze środków pieniężnych uzyskiwanych tytułem składek członkowskich;

2) z przeprowadzanych akcji charytatywnych (koncerty, festyny, imprezy artystyczno-sportowe, itp.);

3) z dotacji;

4) z ofiarności publicznej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych);

5) z darowizn, zapisów i spadków;

6) z odpłatnej działalności Stowarzyszenia;

7) z nawiązek sądowych.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia, bądź w jego kasie.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane co miesiąc, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29

Stowarzyszenie nie może przekazywać lub wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz Członków, Członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

6 Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

1. Uchwalenie zmian Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie zmian Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wyznacza likwidatora, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Katowice, 20.11.2017 r